Society Details

  1. Principal Sakharamji Begaji Bagal – President
  2. Shri Suresh Vitthalrao Jadhav -Vice-President
  3. Principal Kishanrao Sadashivrao Shinde – Secretary
  4. Shri S.R. Phulpagar – Treasurer
  5. Shri Murlidhar Sonbarao Mule – Member
  6. Shri B.S. Pawar – Member